• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

قانون‌ كار / قانون پرداخت پاداش و عیدی كارگران‌

 متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369->قانون پرداخت پاداش و عیدی كارگران‌

قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی كارگران‌
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی كارگران مصوب مورخ 30/5/70

 لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع كارگران مشمول قانون سهیم كردن در منافع كارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق ، مصوب 23/4/1359
ماده واحده - كلیه كارگاههای مشمول قانون كار مكلفند به هر یك از كارگران خود به نسبت یك سال كار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یك از كاركنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز كند .
 تبصره1- مبلغ پرداختی به كاركنانی كه كمتر از یكسال در كارگاه كار كرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام كاركرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یك دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .
 تبصره2- در كارگاههائی كه مطابق رویه جاری كارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف كارگاه معتبر خواهد بود . تبصره3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون كار است .
 تبصره4- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع كارگران مشمول قانون سهیم كردن در منافع كارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.


ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌

متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌


ماده187- كارفرمایان مكلفند پس از پایان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر گواهی انجام كار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع كار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ماده188- اشخاص مشمول قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز كارگران كارگاههای خانوادگی كه انجام كار آنها منحصرا" توسط صاحب كار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یك از طبقه اول وی انجام میشود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
 تبصره- حكم این ماده مانع از انجام تكالیف دیگری كه در فصول مختلف نسبت به موارد مذكور تصریح شده است ، نمی باشد.

ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
 
متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

ماده171- متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتیكه تخلف از انجام تكالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد كه منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تكلیف نماید.
ماده172- كار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یكسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طرفین یك موسسه ، شخصی را به كار اجباری بگمارند ، هر یك از متخلفان به مجازاتهای فوق محكوم و مشتركا" مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنكه مسبب اقوی از مباشر باشد، كه در این صورت مسبب شخصا"مسئول است .


ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل دهم - شورایعالی كار

متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دهم - شورایعالی كار

ماده167- در وزارت كار و امور اجتماعی شورائی بنام شورایعالی كار تشكیل میشود وظیفه شورا انجام كلیه تكالیفی است كه به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از:
 الف - وزیر كار و امور اجتماعی، كه ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .
 ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران كه یك نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل نهم - مراجع حل اختلاف


متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل نهم - مراجع حل اختلاف

ماده157- هر گونه اختلاف فردی بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات كار، قرارداد كارآموزی ، موافقت نامه های كارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی كار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین كارفرما و كارگر یا كارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی كار و در صورتی كه شورای اسلامی كار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی كارگران و یا نماینده قانونی كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده158- هیات تشخیص مذكور در این قانون از افراد ذیل تشكیل میشود:

ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل هشتم - خدمات رفاهی كارگران‌


 متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل هشتم - خدمات رفاهی كارگران‌

ماده147- دولت مكلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای كارگران و كشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده148- كارفرمایان كارگاههای مشمول این قانون مكلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده149- كارفرمایان مكلفند با تعاونیهای مسكن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما" با كارگران فاقد مسكن جهت تامین خانه های شخصی مناسب ، همكاری لازم را بنمایند و همچنین كارفرمایان كارگاهای بزرگ مكلف به احداث خانه های سازمانی در جوار كارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.

ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل هفتم- مذاكرات و پیمانهای دسته جمعی كار

ماده139- هدف از مذاكرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشكلات حرفه‌ای یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی كارگران است كه از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشكلات و تامین مشاركت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح كارگاه، حرفه و یا صنعت ، با توافق طرفین تحقیق می یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متكی به دلایل و مدارك لازم باشد.
 تبصره1- هر موضوعی كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاكرات دسته جمعی باشد ، میتواند موضوع مذاكره قرار بگیرد، مشروط بر آنكه مقررات جاری كشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعی باید بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی كه موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
 تبصره2- در صورتی كه طرفین مذاكرات دسته جمعی موافق باشند، می توانند از وزارت كار و امور اجتماعی تقاضا كنند شخص بیطرفی را كه در زمینه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگی ایجاد كند، بعنوان كارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این كارشناس كمك به هر دو طرف در پیشبرد مذاكرات دسته جمعی است .

ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل ششم - تشكل های كارگری و كار فرمائی

متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل ششم - تشكل های كارگری و كار فرمائی

ماده130- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، كارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی كشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
 تبصره1- انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس كانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و كانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در كل كشور اقدام نمایند.
 تبصره2- آئین نامه چگونگی تشكیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملكرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین كشور، كار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارگران و كارفرمایان ، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمایان یك حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشكیل انجمنهای صنفی نمایند.
 تبصره1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی ، انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشكیل كانون انجمنهای صنفی در استان و كانون عالی انجمنهای صنفی در كل كشور اقدام نمایند.

ادامه مطلب

قانون‌ كار / فصل پنجم - آموزش و اشتغال

مبحث اول - كارآموز و مراكز كارآموزی

1- مراكز كارآموزی
 -----------------
ماده107- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان كار و نیز بالا بردن دانش فنی كارگران ، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است امكانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
 تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همكاریهای لازم با وزارت كار و امور اجتماعی می باشند.
ماده108- وزارت كار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور، برای ایجاد و توسعه مراكز كارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید.

ادامه مطلب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic