• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

آشنایی با مفهوم امنیت شغلی

امنیت شغلی ازآن جمله مسائلی است که افکار و توان کارکنان اداره ها را به خودمشغول می کند و كمی از انرژی سیلان تداول وفکری تمشیت صرف این فقره می شود.درصورتی که کارکنان از این ازباب به سطح مطلوبی از راحتی یاد دست یابند آمادگی وانرژی فکری و هیولانی و خود را دراختیار اداره استقرار می دهند و اداره نیزکمتر مفتون تنشهای انسانی می گردد. مراد از قرار امان شغلی، تواناسازی کارکنان است نه رسماً شدن وتضمین اجرت و مزایا. در این نوشته گفتار سعی شده تا گنگ سكون شغلی، ونقش عمارت ماخذ انسانی در تواناسازی کارکنان در بعدها نوع به نوع و همگون اظهار شود.

استخدام راسخ و علناً گرچه به ظاهرامنیت شغلی را ضمانت می کند ولی این كوتاهی را به پس دارد که کم کم اشخاص اداره از فکر صعود و تنزل و رونق آسایش و تعالی فخر دور می شوند و این امرامنیت شغلی آنان را واقعا به خطر می اندازد. در دنیای امروز امنیت شغلی بدین مصداق کاربرد دارد که بجای وفاق كسان به رتق وفتق بایستی سازمانها تابع :صفت رام به اشخاص باشند و این درگرو این است که سازمانها رخت خواب ضروری را روبراه کنند تا کارکنان ازابعاد مختلف مباهات لازم را کسب کنند.

Related image

بنابراین اخری علناً شدن واستخدام پابرجا كفالت ضامن شدن کننده ایمنی سكینه شغلی زدودن بلکه کارایی ، كارشناسی و مباهات ، تفکر صانع ،نوآوری و مولفه هایی از این كالا هستند که ایمنی سكینه شغلی کارکنان را كفالت ضامن شدن می کنند.
منظور از تسكین شغلی این است که موسسه موجبات تواناسازی فرد را مرتب کند، بطوری که راجع تخصصی و توانمندی مندی ، تنسیق طرفدار به فرد شود و در بیرون نیز به چیرگی و بسیج فرد نیاز باشد.
ابعاد سكون شغلی که ازطریق آبادی ماخذ انسانی فعل می شود عبارتنداز:وقتی دائره موجباتی مجهز کند که دائماً آمادگی تخصصی اشخاص حصانت شود، پی آن ایفا به جریان انداختن کارهای کیفی است که استجاره دایره وفرد در آن پذرفتاری می شود و یک علایق دوطرفه بین فرد و دایره ابداع می شود. بدوناینکه بحث استخدام دائم و رسماً در واقع مطلب كامل و ناقص باشدسازمان فرمانبردار به چیرگی فرد می شود ودرنتیجه تسكین شغلی فرد تضمین می شود.همچنین فرد مطلع و تازه كار در خارج از رتق وفتق از آشیانه مناسبی متمتع خواهدبود.

تواناسازی در گستاخی و عمل :داشتن آمادگی تخصصی اوج بابت قرار امان شغلی کافی نابود بلکه ویژگی خبرگی به مصداق “دوصدگفته چون نیم کردار زدودن ” بایستی بکارگرفته شود. بکارگیری تخصص خود نیاز بی نوایی به تخصصی دارد. یعنی افرادسازمانها بایستی بالفعل تحصیل ببینند و تواناشوند.
۳٫    تواناسازی در امتحان آموزی :امنیت شغلی امری فرایندی است که به ممارست وقت شکل می گیرد. افرادی که دارای قابلیت آزمون آموزی هستند پس از لختی قرار امان شغلی خود را ازطریق تدوین کردن آموخته ها پذرفتاری می کنند. آروین آموزی این حسن ارشد را داردکه در موسسه از مجدد کاریها، افنا توان ، وقت وهزینه ها جلوگیری می کند.دوباره کاریها، تبذیر كارمایه حال ، وقت وهزینه ها نهی و امر می کند

خشنودی شغلیرضایت شغلی چیزی زدایش که بتوان نرم نرمك خلق کرد بلکه فرایندی است که تحت تاثیر عوامل گوناگون شکل می گیرد. در تاثیر خرسند شغلی ، طمانینه و آشوب شغلی کارکنان ضمانت می شود و این بخاطر این است که در اثر رضایت شغلی کارکنان بطور قلبی قانع می شوند که فعالیتهای کاری را درجهت اضافه کمی و کیفی ادا دهند.

سازمانهابایستی بسیج تساهل پذیری را در کارکنان خودتقویت کنند تا آنها بتوانند با اندک جرح و متعادل سازی برابر ساختن معادل كردن درتوانمندیهایشان لزوم دیگر سازمانها را متحقق مستجاب روا واز این بابت تسكین شغلی داشته باشند.
۵٫    تواناسازی در مهارتهای ارتباطی :آنچه درتجربه آموزی دارای بزرگی است مبادله تجارب است . تبدیل آزمون ها ، خود به كارشناسی وسن اقتضا دارد. اگر اشخاص تنسیق دارای امتحان باشند ولی نتوانند آن را ابراز کنند دائره و نفوس دیگرنمی توانند از آن استفاده کنند. به این دلیل تمشیت ها بایستی قابلیت مبادله تجربه ها را در کارکنان حصانت کنند تا با افشا ویژگی خبرگی ، بسیج ، هنرو… درخصوص خود بازاریابی کنند.
۶٫    تواناسازی در تفکر:فکرکردن ، فن و هنری است که باید آموخت ،وقتی دائره مبنا تفکر افراد را مهیا کند،کارکنان شعار های باب را تولید و کاربردی می کنند و وضع تفکر را می آموزند، فن و هنرفکرکردن كفالت ضامن شدن کننده ایمنی سكینه شغلی نفوس است .وقتی کارکنان مستخدم بتوانند خوب فکر کنندهم در داخل اداره و هم در بیرون سازمان ازموقعیتهای نواخت متمتع می شوند.
Image result for Job security
۷٫    تواناسازی خاطر کاری کارکنان :وجدان کاربا امنیت شغلی ارتباط مستقیمی دارد. سازمانهای عصر مهیا به کارکنانی حاجت دارند که شاخصهای اندیشه کار در آنها پیدایش شدنی روبرو کرده باشد.سازمانها مطیع به انسانهای باوجدان هستند ویکی از راههای التفات به بلوا شغلی کارکنان حاضر کردن بستر ضروری حیث ایجاد، یادگیری وکاربردی کردن حال کار است .
۸٫    قرار امان شغلی درون حقوق بگیر :یعنی اینکه رتق وفتق به قول کاری ، اتساق کاری ، کارکیفی وجسارت و استادی کارکنان دنباله رو نفحه نه اینکه نفوس و کارکنان دایره ازطریق استخدام علناً پیرو به دایره باشند. زمانی که کارکنان یک تمشیت خوب تعلیمات یافتند حتی اگر افرادبطور هرگز هم استخدام شده باشند به وضع گنجایش نیازسازمان به آنها قرار امان شغلی پشتوانه شده است.
یعنی اینکه یک رتق وفتق افزون بر انجام کارهای فعلی رایج خودتوسط کارکنان بایستی نقش یک دانشگاه هنری ) و کاربردی را در تحصیل کارکنان اجرا کند و كسان رادر تفکر، نیت کار، مهارتهای ارتباطی ومهارتهای جوراجور محكمی سازد. زمانی که کارکنان یک اداره در این جنبه ها رشدیافته شدند، بازارکار بیرون دایره به كاردانی ، مهارت ، دلداری و کارکیفی کارکنان فرمانبردار شده و افراد می توانند ذخیره های کمی و کیفی خود را بهکارگیرند،بنابراین از این روال نیز طمانینه و آشوب شغلی افرادتضمین می گردد.
جمع بنده پابند و ذریه گیری :امنیت شغلی یکی از راحت های مهم کارکنان سازمانها است که نصیب تقدیر مازاد یدكی از توان روانی کارکنان صرف آن می شود و گاهی خلق بابت کارکنان و سازمانها مشکل نیایش تحسین است .در عصر آماده ایمنی سكینه شغلی از نظر منظر نوینی وجیه المله است و آن توجه به قرار امان شغلی ازطریق تواناسازی و فراگیری انسانها است . در مشكل نوگرا امنیت شغلی سازمانها بایستی به افرادوابسته شوند، یعنی سازمانها بایستی بستر اجباری برای تواناسازی کارکنان خود را در ابعادتخصصی ، بی ادبی امكان پذیر ، آزمون آموزی ،رضایت شغلی ، رفتاری ، ارتباطی ، تفکر و دل کار مرتب کنند تا کارکنان بتوانند انتظارات تخصصی و اجتماعی اداره را متحقق مستجاب روا و در عین حال طمانینه و آشوب شغلی خود را نیز تامین نمایند

موضوعات مرتبط

اخبار کار و استخدام ،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic